Algemene voorwaarden

1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn enkel de huidige algemene voorwaarden van toepassing op de relatie tussen "VH Folderbedeling" en de "opdrachtgever".

Onder deze relatie vallen alle leveringen, werkopdrachten, en overéénkomsten.

2. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij andersluidende schriftelijke overéénkomst.
3. Elke klant of protest dient, op straffe van verval, uiterlijk binnen de termijn van drie dagen na ontvangst van de factuur per e-mail of aangetekend schrijven dient de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Elke factuur wordt vermoed uiterlijk 3 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen.

4. Bij gebreke aan tijdige en inegrale betaling zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op het factuurbedrag intresten verschuldigd aan een rentevoet van 10% van het factuurbedrag, met een miniuum van 50.00EUR.
5.In geval van annulatie van de bestelling (binnen een termijn van vijf dagen voor bedeling) is aan "VH Folderbedeling" een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50.00EUR. 
6. Bij niet (tijdige) betaling behoudt "VH Folderbedeling" zich het recht voor verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
7. De overgekomen bedelingstermijn is slechts een benadering, een vertraging bij een bedeling is geen geldige reden om een schadevergoeding te bekomen.
8. Alle te bedelen goederen, zoals drukwerken, stalen e.d.m. dienen tenminste 5 dagen voor afgesproken bedelingsdatum afgeleverd te worden, verdeeld in bundels van 100 - 500 -1000 exemplaren.

Wanneer " VH Folderbedeling" tekent voor ontvangst heeft dit enkel betrekking op het aantal ontvangen exemplaren, dit kan echter niet worden gezien als een aanvaarding van enigerlei gebrek betreffende de hoeveelheid exemplaren per bundel of de kwaliteit ervan.

9. "VH Folderbedeling" is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van de geleverde drukwerken die te wijten is, zelfs gedeeltelijk, aan toeval, overmacht of een lichte fout.
10. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beeindigd in geval van overmacht (oa. slechte weersomstandigheden zoals sneeuw, ijzel, stormweer..,) , staking of lock out.
11. Tevens behoudt "VH Folderbedeling " zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaan ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennlijk onvermogen van haar contract.
12. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen bevoegd. De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door het Belgische recht.